satış noktaları
ödül programı iletişime geçin

ANTİS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.dermalogica.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bebek Mahallesi Seramik Sokak No.5/2 D.1-2 34342 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde mukim Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “ANTİS” olarak anılacaktır).

b) www.dermalogica.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

Üye, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

İşbu Sözleşmenin konusu Antis'in sahip olduğu internet sitesi www.dermalogica.com.tr'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika, Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları, Yasal Hatırlatmalar, Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlikleri bilgileri ile www.dermalogica.com.tr'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

3.1. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Antis'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan taahhüt eder.

3.2. Üye, www.dermalogica.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ya da yetkili merciler tarafından Antis'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Antis'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlayıcı faaliyet(spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.dermalogica.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler tamamen üyelerin kendi kişisel düşünceleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Antis'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Antis'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Antis, üye verilerinin yetkisiz insanlarca okunmasından, üye ve yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Antis'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu, Antis'i bu ihlallerin cezai ve hukuki sonuçların ari tutacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Antis'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Antis'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgilerini silme hakkı vardır. İşbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Antis'in bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. İşbu www.dermalogica.com.tr'nin sahibi ANTİS'TİR. www.dermalogica.com.tr'de bulunan yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.dermalogica.com.tr'nin sunumu ANTİS'in ya da ANTİS'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu www.dermalogica.com.tr'deki bilgilerin ya da www.dermalogica.com.tr sayfalarına ilişkin her türlü veritabanı, web sitesi, software kodların html kodu ve diğer kodlar vs. ile www.dermalogica.com.tr içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel, ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan www.dermalogica.com.tr yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ANTİS ile doğrudan ve/veya dolaylı yönden rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI ve ÜYE, ANTİS'in hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ANTİS hizmetlerine erişmesi ve kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ANTİS'in yazılı izni ile mümkündür.

3.11. Antis tarafından www.dermalogica.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Antis, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde ve yasal gereklere uygun hareket etmek veya Antis'e tebliğ edilen yasal işlemlere uyması gerektiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.dermalogica.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, www.dermalogica.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisi sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Antis, sitenin içeriğini istediği zaman değiştirme, kullanıcılara tanınan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.dermalogica.com.tr web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Antis, işbu www.dermalogica.com.tr ve www.dermalogica.com.tr uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.dermalogica.com.tr'yi kullanma koşulları ile www.dermalogica.com.tr'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.dermalogica.com.tr'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya yeniden duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.dermalogica.com.tr 'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.dermalogica.com.tr'nin kullanımı ya da www.dermalogica.com.tr'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Antis, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlerin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.16. Taraflar, Antis'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirilmeler için Antis tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir.

3.18. Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini ANTİS'e beyan edebilir. Üye'nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanal(ları) özelinde mümkün olan en kısa süre içerisinde işleme alınır.

3.19. Üyelik hesap bilgilerinize ilişkin değişiklik/güncelleme yapmanız halinde, Üye'nin özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesi, yurt içi ve yurt dışında kain üçüncü taraflara aktarılması ve ticari elektronik ileti alınması hususlarında verdikleri izin/onaylar, değiştirilen/güncellenen/yeni eklenen bilgiler için de geçerli olacaktır.

3.20. Üye’nin www.dermalogica.com.tr ‘den alışveriş yaparken kazandığı ödül puanlar ve/ veya ödül puanları kullanarak Antis’e ödeme yaptığı hallerde uygulanacak şartlar aşağıdaki gibidir:

3.20.1 Dermalogica Ödül Programı, tüm Dermalogica üyeleri için sunulan sadakat ödül programıdır. Dermalogica Ödül programına üye olanlar, dermalogica.com.tr’den yapılan satın almalar, yorumlar ve çok daha fazlası ile puan kazanabilir. Üye’nin kazandığı ödül puanları, sitede ödül programı kapsamında sunulan hediye ürünler için kullanılabilir.

3.20.2 Kayıt ücretsizdir ve üye olmak için herhangi bir satın alma gerekli değildir. www.dermalogica.com.tr ‘ye üye olarak ödül programı avantajlarından yararlanmaya başlanabilir. Üyelik, dermalogica.com.tr'de çevrimiçi olarak yapılan alışverişlerle sınırlıdır. Sadece giriş yapmış üye olarak alışveriş yaparak veya Dermalogica'nın ileriki zamanlarda belirleyebileceği diğer puan kazandırma aktivitelerini gerçekleştirerek puan kazanabilinir. Dermalogica ödül programı hakkında detaylı bilgi için iletişim sayfasındaki sıkça sorulan sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

3.20.3 Üye tarafından kazanılan puanlar kişiseldir ve başka bir kişiye veya üyeye devredilemez. Alışveriş sonrası ürün iade edilirse, üründen kazanılan, puanlar ödül programından düşülür.

3.20.4 Antis, Ödül programı ve Promosyonların Hüküm ve Koşullarında üyeye önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şartlar ve Koşulların en son sürümünü her zaman dermalogica.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ANTİS, ÜYE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ÜYE’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.dermalogica.com.tr internet adresi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

ANTİS, kişisel veri sahibi olan ÜYE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ÜYE, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, ANTİS’in internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve ANTİS’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.

ÜYE, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

ANTİS; ÜYE’nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. ANTİS, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. ANTİS, ÜYE’nin kendisine aktardığı kişisel verileri, ÜYE’nin ayrıca açık bir iletişim izni vermiş olması şartına bağlı olarak pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. ANTİS, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

ANTİS, ÜYE bilgilerini, kanuna uygunluk sebeplerinin bulunması veya ÜYE’nin aktarıma açık rıza vermiş olması hallerinde 3. kişilere aktarabilir. ÜYE verilerinin aktarımı hususunda ANTİS Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. ÜYE’nin kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. ANTİS, ÜYE’nin kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

ANTİS, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

ÜYE’nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ÜYE, ANTİS ile www.dermalogica.com.tr adresinden irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. ANTİS, ÜYE’ye makul süre içerisinde cevap verecektir.

ÜYE’nin çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde (çerezlere ilişkin ayrı bir onay metni Platform üzerinde yer almaktadır) çerezler, www.dermalogica.com.tr internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ÜYE’nin cihazına yerleştirilir.

ANTİS, ÜYE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ÜYE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ANTİS’e göndermelidir. Talebin ANTİS tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ÜYE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

5. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

ANTİS, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ÜYE hiçbir nam altında ANTİS’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

ÜYE, verilen hizmetleri hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. ANTİS tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda ANTİS’in zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ÜYE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ÜYE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde ANTİS’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

ÜYE, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ÜYE’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Dermalogica Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile ANTİS işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda ANTİS’tan herhangi bir talepte bulunamaz.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ÜYE, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ÜYE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Paylaş