üyelik sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.dermalogica.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bebek Mahallesi Seramik Sokak No.5/2 D.1-2 34342 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde mukim Antis Kozmetik ve Sağlık Ürünleri Ticaret  A.Ş. (Bundan böyle “ANTİS” olarak anılacaktır).
b) www.dermalogica.com.tr  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle  “Üye”  olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Antis’ in sahip olduğu internet sitesi www.dermalogica.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika, Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları, Yasal Hatırlatmalar, Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile www.dermalogica.com.tr 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.
3.1. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Antis’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye,  www.dermalogica.com.tr  tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Antis ’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Antis ’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.dermalogica.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.dermalogica.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Antis’ le  hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Antis’ in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Antis, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.dermalogica.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Antis’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Antis’ i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Antis’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Antis’ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Antis’ in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. İşbu www.dermalogica.com.tr ‘ nin sahibi ANTİS’TİR . www.dermalogica.com.tr ‘ de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasınayönelik programlarla,  sayfa düzeni ve www.dermalogica.com.tr’ nin sunumu ANTİS’in ya da ANTİS’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.  İşbu www.dermalogica.com.tr  ‘deki bilgilerin ya da www.dermalogica.com.tr  sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile www.dermalogica.com.tr  içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin,  video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi,  dağıtımı, satılması yasaktır.  KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan www.dermalogica.com.tr yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ANTİS ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
KULLANICI ve ÜYE,  ANTİS’in  hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ANTİS’in  hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ANTİS’in yazılı izni ile mümkündür.
3.11. Antis tarafından www.dermalogica.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Antis üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Antis e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Antis ve www.dermalogica.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. www.dermalogica.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.dermalogica.com.tr  web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Antis,  sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.dermalogica.com.tr  web sitesi’ nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. ANTİS , işbu www.dermalogica.com.tr  ve www.dermalogica.com.tr  uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve  www.dermalogica.com.tr  ‘yi kullanma koşulları ile www.dermalogica.com.tr  ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme,  www.dermalogica.com.tr ‘ yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.dermalogica.com.tr  ‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.dermalogica.com.tr ‘ nin kullanımı ya da www.dermalogica.com.tr ‘ ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ANTİS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez..
3.16. Taraflar, Antis’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için ANTİS tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir.
3.18. Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini ANTİS’e beyan edebilir. Üye’nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanal(lar)ı özelinde mümkün olan en kısa süre içinde işleme alınır.
3.19. Üyelik hesap bilgilerinize ilişkin değişiklik/güncelleme yapmanız halinde, Üye’nin özel nitelikli kişisel verileri dahil kişisel verilerinin işlenmesi, yurtiçi ve yurtdışında kain üçüncü taraflara aktarılması ve ticari elektronik ileti alınması hususlarında verdikleri izin/onaylar, değiştirilen/güncellenen/yeni eklenen bilgiler için de geçerli olacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Antis tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Antis üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

site haritası
copyright © 2015 dermalogica.
all rights reserved

web design & technology
PROJX
www.projx.com.tr