satış noktaları
ödül programı iletişime geçin

ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

www.dermalogica.com.tr URL adresli web sayfasının sahibi olan ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (“ANTİS”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ANTİS olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, ANTİS ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gereken önemi vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Dolayısıyla, işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ANTİS tarafından hazırlanmıştır. ANTİS, işbu Aydınlatma Metni üzerinden zaman zaman değişiklik yapma hakkını haizdir

1.    Kişisel Veri Tanımı

Kişisel Veriler KVKK’da oldukça geniş şekilde tanımlanmış olup, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu şekilde geniş ve ucu açık bir tanım bırakılarak, herhangi bir gerçek kişiyi herhangi bir şekilde belirlenebilir kılan her türlü veri, kişisel veri kapsamında dahil edilmiş durumdadır ve dolayısıyla bu verilerin işlenebilmesi KVKK kapsamında öngörülmüş olan hükümleri tabidir. 

2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.1.    Genel İşleme Amaçlarımız:

Kişisel verilerinizi, her bir verinin niteliği ve veriyi paylaştığınız araç ve şekle göre değişen şekil ve şartlarda aşağıda saydığımız genel amaçlar dahilinde işleyebilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:

•    Sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
•    İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
•    Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerini programlamak ve takip etmek,
•    Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak,
•    Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü muhasebe işlemini gerçekleştirmek,
•    Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, kiralama, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,
•    ANTİS ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,
•    ANTİS bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
•    Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak,
•    Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,
•    İş geliştirme çalışmaları yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek,
•    Her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak,
•    ANTİS merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,
•    Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturmak ve yönetmek,
•    ANTİS tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ANTİS’in ve ANTİS ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin etmek,
•    İş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,
•    Resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,
•    Müşteri temelli gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
•    Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanmak ve düzenlemek,
•    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
•    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
•    Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
•    Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
•    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
•    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
•    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
•    Mal / Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi,
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
•    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
•    Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
•    Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

2.2.    Özel İşleme Amaçlarımız:

Yukarıdaki genel veri işleme amaçlarımız doğrultusunda, hangi verileri hangi amaçlar doğrultusunda ve ne şekilde işlediğimiz aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır: 

2.2.1.    Sözleşmelerin İfası ve Hizmetlerimizin İcrası

Şirketimiz, müşteri, danışan ve çalışanlarımız ile akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek ve taahhüt etmiş olduğu hizmetleri sunabilmek amacıyla, bu doğrultuda tarafınızca tedarik edilmiş olan kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve/veya veri sorumlusu olan Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında işlenecek ve kaydedilecektir. Buna hizmetlerimizin karşılığı ücretlerin tahsil edilebilmesi için muhasebe yönetimi kapsamında mali müşavirlere veri aktarımı ve söz konusu satın alım işlemlerinin internet üzerinden yapılması halinde ödeme bilgilerinin “Ziraat Bankası A.Ş” ile paylaşılması da dahildir. 

2.2.2.    Kişiye Özel Hizmet/Ürün Sunumu ve İş Geliştirme 

www.dermalogica.com.tr URL adresli web sayfası üzerinden sunduğumuz ürün, paket ve hizmetlerimizi geliştirmek için sürekli olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında müşterilerimize kişiselleştirilmiş ürün ve paketler sunabilmek ve müşterilerimizin web sayfasında daha verimli vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen ve platform üzerinden girmiş olduğunuz kişisel verileriniz, web sayfamızca kullanılan ve müşteriler tarafından kabul edilmiş olan (eğer kabul edildiyse) çerezler ve siz müşterilerimizin web sayfası üzerinden yapmış olduğu alım işlemlerinden yola çıkarak bir profil oluşturmaktayız. Bu profillendirme sonucu ortaya çıkan veriler sadece ANTİS bünyesinde istatistiki veriler olarak iş geliştirme amacıyla kullanılmakta olup, ilgili veri sahibi müşterilerimizin ayrıca açık rızası olmaksızın herhangi bir şekilde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

2.2.3.    Dermalogica Uygulamaları 

Müşterilerimiz, www.dermalogica.com.tr URL adresli web sayfası üzerinden sunduğumuz farklı uygulamalara erişerek, bu uygulamalar üzerinden analiz ve önerilere ulaşabilir. Söz konusu uygulamaların gerektiği şekilde işleyebilmesi için, her bir uygulamanın niteliği ve gereksinimlerine göre farklı nitelikteki kişisel veriler, müşterilerin bu hususta açık rıza vermesi koşuluna bağlı olarak tarafımızca işlenebilir ve analizlerin yapılması ve sonuç ile önerilerin tespit edilmesi amacıyla, yine ilgili açık rıza formlarında açıkça belirtilen şekil ve şartlar ve yine müşterilerimizin açık rıza vermelerine bağlı olarak yurt dışına aktarılabilir.
 
2.2.4.    Ticari Elektronik İletiler

Şirketimiz, internet sayfası üzerinden elektronik ortamda veya fiziksel iletişim onay formları aracılığı ile, sizinle iletişime geçerek, promosyon, reklam ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme mesajları içeren ticari nitelikli ilet göndermek için izninizi alabilir. İşbu elektronik formlarda ilgili yerleri doldurmanız ve iletişime onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti almaya onay ve açık rıza vermiş sayılırsınız. Bu onay ve rızalar, dilediğiniz zaman geri alınarak, ticari ileti alımı sonlandırılabilecektir. 

2.2.5.    İnsan Kaynakları ve Kariyer

Şirketimiz, insan kaynakları yönetimi kapsamında personel ve çalışanlarının yasal mevzuat gereği istihdam edilebilmesi ve iş başvurularının gereği şekilde incelenerek işleme alınabilmesi amacıyla, Şirket nezdinde istihdam edilen/edilecek kişiler ile iş başvurusu yapan kişilerin, özlük dosyaları ve başvuru sürecinde iletmiş olduğu bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verileri, yasal mevzuat uyarınca ve belirlenen sürelere sadık kalarak işleyecek ve kayıt altına alacaktır. 

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, ANTİS personeline, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız ve veri işleyen olarak konumlandırılan program ortağı kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; operasyonel süreçlerin yürütüldüğü departmanlarımız, genel müdürlüğümüz, ürün ve hizmet sunduğumuz ofis ve servislerimiz ve ANTİS tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, bulut tabanlı sunucular gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde olduğumuz müşterilerimizin irtibat kişilerine ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza, işyeri adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve çalıştığı pozisyon tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla aşağıda sayılan hukuki sebepler çerçevesinde işleyip, saklayıp ve aktarmaktayız:

•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
•    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması;
•    Tarafınızdan alenileştirilen kişisel veriler
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması;
•    Temel hak ve özgürlüklerinizi zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için kişisel veri işlemenin zorunlu olması.

5.    İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılan haklarınızı işbu Aydınlatma Metninin 6. maddesinde yer alan yöntemlerle bize iletebilir ve ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz;

•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
•    Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
•    Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
•    Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
•    Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
•    Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

6.    Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Usulleri

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.dermalogica.com.tr adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak doldurarak; dilerseniz, yazılı olarak ve Islak imzalı bir nüshasını “Bebek Mah. Seramik Sokak N.5/2 D.1-2 34342 Beşiktaş- İSTANBUL” adresine şahsen elden teslim edebilir, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir, veya Başvurunuzu kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte [email protected] adresine veya güvenli elektronik posta ile [email protected] dresine mail gönderebilirsiniz. 

Talep ve başvurularda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

ANTİS söz konusu talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde ANTİS gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun ANTİS’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir. ANTİS’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

7.    Değişiklikler

ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veya şirketimiz tarafından Kişisel Verileri İşleme yönteminde olabilecek değişiklikler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM

Posta adresi: ANTİS KOZMETİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

Bebek Mah. Seramik Sokak N.5/2 D.1-2 34342 Beşiktaş- İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil No:340338 

Mersis No:0070031878000015

E- posta adresi : [email protected] / [email protected]

Paylaş